All Express

เงื่อนไขการใช้บริการ (Terms of Use)

เงื่อนไขการใช้บริการ (Terms of Use)

บริษัท ไทยออล เอ็กซ์เพลส เราคือพันธมิตรที่รวบรวมบริษัทขนส่ง มาไว้ในระบบเดียว ง่ายต่อการเชื่อมต่อและเลือกใช้บริการที่หลากหลาย โดยเฉพาะคนขายของออนไลน์ โปรดอ่านเงื่อนไขการใช้บริการโดยละเอียดเพื่อประโยชน์ในการรับบริการจากเรา

การตกลงสมัครเข้าใช้บริการ ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับว่าได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยละเอียดถี่ถ้วนแล้ว และผู้ใช้บริการยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการทุกประการ และนโยบายความเป็นส่วนตัวประการ และเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้มีผลผูกพันผู้ใช้บริการตามกฏหมาย

 1. เงื่อนไขการใช้บริการของบริษัท ไทยออล เอ็กซ์เพลส ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายอันพึงต้องปฎิบัติตาม
 2. คำจำกัดความ
  1. “ผู้ให้บริการ” หมายถึง บริษัท ไทยออล เอ็กซ์เพลส ในชื่อของ “เว็บไซต์ ALL EXPRESS” หรือชื่ออื่นใดอันหมายถึงบริการนี้ และ ให้หมายรวมถึงการงานในส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด ทั้ง โดยตรงผ่านเว็บไซต์และหรือผ่านตัวแทนในรูปแบบต่าง ๆ
  2. “ผู้ใช้บริการ” หมายถึง บุคคลใดก็ตามที่เข้าถึง เข้าใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ บริการ หรือเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ
  3. “เงื่อนไขการใช้บริการ” หมายถึง ข้อตกลง ข้อกำหนด ข้อสัญญา หรือสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะแบบเดียวกัน ซึ่งสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย
  4. “การให้บริการ” หมายถึง การให้บริการระบบขนส่งหลากหลายบริษัทที่รวบรวมมาไว้ในระบบเดียว
  5. “ข้อมูล” หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ใช้บริการให้ทำการแทนได้ให้ไว้แก่ผู้ให้บริการ
  6. “ข้อมูลลับ” หมายถึง ข้อมูลต่าง ๆ ที่คู่สัญญาได้ให้ไว้แก่กัน ไม่ว่าจะโดยทางวาจา ลายลักษณ์อักษร หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ แต่ไม่รวมถึงข้อมูลใด ๆ ที่ ได้ถูกเผยแพร่สู่สาธารณชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  7. “ค่าบริการ” หมายถึง ค่าบริการขนส่งที่ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมชำระตามที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บ
  8. “ตัวแทน” หมายถึง บุคคลและหรือนิติบุคคลใดก็ตาม หรือชื่ออื่นใดอันมีความหมายเดียวกัน ที่ได้รับอนุญาตและหรือได้รับแต่งตั้งให้สามารถนำระบบทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็ปไซต์ ALL EXPRESS ไปใช้
 3. ในการใช้บริการของผู้ใช้บริการนั้น ผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับข้อตกลง เงื่อนไขการใช้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัวต่าง ๆ ของผู้ให้บริการทั้งหมดก่อนล่วงหน้าแล้ว
 4. เมื่อสมัครเข้าใช้บริการ ผู้ใช้บริการยอมรับได้ว่า ได้อ่านและเข้าใจพร้อมทั้งตกลงยอมรับข้อตกลง เงื่อนไขการใช้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัวต่าง ๆ และ/หรือข้อบังคับอื่นใดแล้วแต่กรณี
 5. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการขนส่งดังต่อไปนี้
  1. สิ่งมีชีวิต
  2. สิ่งเสพติด
  3. สิ่งลามกอนาจาร หรือสิ่งที่มีถ้อยคำ เครื่องหมาย ลวดลาย หยาบช้า
  4. วัตถุไวไฟ
  5. วัตถุมีคมที่ไม่มีเครื่องหุ้มห่อ ป้องกัน
  6. สิ่งโสโครกหรือสิ่งมีพิษ อาจทำให้เกิดอันตรายแก่พนักงาน
  7. สิ่งของปลอมแปลงหรือลอกเลียนแบบโดยละเมิดลิขสิทธิ์
  8. สิ่งอื่นใดอันผิดกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนชาวไทย หรือที่สร้างความเสื่อมเสีย หรือทำลายความมั่นคงต่อประเทศชาติ ศาสนา และ สถาบันพระมหากษัตริย์
 6. การขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการขนส่ง นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ข้างต้นนั้น ผู้ให้บริการจะแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. ผู้ใช้บริการต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการแก่ผู้ให้บริการ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการขนส่ง ในบางกรณีผู้ให้บริการ อาจร้องขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อยืนยันข้อมูลต่าง ๆ และผู้ใช้บริการตกลงจะให้ความร่วมมือในแก่ผู้ให้บริการในการนำส่งเอกสารดังกล่าวนั้น
 8. ผู้ให้บริการไม่อนุญาตให้นำเข้าและหรือส่งออกซึ่งข้อมูลใด ๆ และ หรือเอกสารใด ๆ เข้ามาในเว็บไซต์โดยประการที่อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ หรือ ซอฟท์แวร์ อันเป็นความผิดตามกฎหมาย
 9. ผู้ใช้บริการต้องไม่พยายามหรือกระทำการใด ๆ ที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเน็ตเวิร์ค ซึ่งหมายรวมถึงการกระทำผิดใด ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
 10. การกระทำใด ๆ ก็ตามในนามของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าโดยตนเองหรือบุคคลอื่นใดก็ตาม ผู้ให้บริการจะถือว่าเป็นการปฏิบัติของของผู้ใช้บริการเอง หากการปฏิบัติของบุคคลดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายหรือการเสียผลประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดใด ๆ ทั้งสิ้นในความเสียหายดังกล่าวไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
 11. ผู้ให้บริการไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการโอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้ข้อตกลง เงื่อนไขการใช้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัวแก่บุคคลและหรือนิติบุคคลอื่น โดยเด็ดขาด
 12. ผู้ให้บริการจะไม่เปิดเผยความลับหรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลภายนอกหรือองค์กรอื่นใดไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ เว้นแต่
  1. ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ
  2. เป็นการกระทำการตามที่กฎหมายกำหนดและ/หรือตามคำสั่งหรือหมายของศาลซึ่งมีอำนาจตามกฎหมาย
  3. เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัว
 13. ผู้ให้บริการมีซึ่งสิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิทธิใน ทรัพย์สินทางปัญญาต่าง ๆ ในข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าในรูปแบบของรูปภาพ และรูปแบบการแสดงผลอื่น ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ทั้งหมด ยกเว้นจะมีการระบุอย่างชัดเจนเป็นอย่างอื่น ห้ามมิให้ผู้ใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ ทำสำเนา ทำเลียนแบบ ทำเหมือน ดัดแปลง ทำเพิ่ม เพื่อนำไปเผยแพร่ด้วยวัตถุประสงค์อื่นใด โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ให้บริการ ทั้งนี้เว้นแต่จะได้มีการระบุกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลง เงื่อนไขการใช้บริการ และ/หรือนโยบายความเป็นส่วนตัว
 14. ผู้ให้บริการ สามารถนำข้อมูลใด ๆ ก็ตามที่ผู้ใช้บริการให้กับผู้ให้บริการ โดยผ่านเว็ปไซ์ ALL EXPRESS ไปใช้ในการวิจัย วิเคราะห์ แยกแยะ และ/หรือกระทำการอื่นใดตามที่เห็นสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยต้องเป็นข้อมูลที่ผู้ใช้บริการยินยอมให้ใช้ตามข้อตกลง เงื่อนไขการใช้บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 15. ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการยกเลิกการใช้บริการ หรือปรับลดบริการลง ก่อนครบกำหนดสัญญา และผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิ์เรียกค่าบริการคืน ไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมด
 16. หากมีการละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ผู้ให้บริการจะแจ้งเตือนผู้ใช้บริการ และจะหยุดให้บริการหากผู้ใช้บริการไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่มีการละเมิดข้อตกลงดังกล่าวนั้น โดยผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเรียกร้องให้คืนเงินค่าบริการได้ และหากเป็นการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อระบบ เครือข่าย และชื่อเสียงของผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่ผู่ให้บริการ
 17. กรณีผู้ใช้บริการเกิดปัญหาในการใช้งาน ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อผู้ให้บริการทาง email : [email protected] หรือหมายเลขโทรศัพท์ 080-969-6144 ในเวลาทำการ วันจันทร์ถึงอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 18.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
 18. ผู้ให้บริการสามารถระงับการใช้บริการของผู้ใช้บริการใด ๆ ตามเห็นสมควรได้ โดยบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ถึงแม้ว่าผู้ใช้บริการจะไม่ได้ละเมิดข้อตกลง เงื่อนไขการใช้การบริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัวใด ๆ ก็ตาม โดยผู้ให้บริการจะคืนค่าบริการตามจริงเฉพาะที่ยังไม่ได้ใช้งานเท่านั้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของค่าบริการที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้ และผู้ใช้บริการไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าบริการที่ผู้ใช้บริการได้ชำระกับผู้ให้บริการแล้วเท่านั้น
 19. ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิในการระงับการใช้บริการของผู้ใช้บริการในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่เข้าสู่ระบบเป็นภายใน 6 เดือน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 20. ผู้ให้บริการอาจระงับการให้บริการเป็นการชั่วคราว ด้วยเหตุจำเป็นบางประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อบกพร่องที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ซึ่งอาจเกิดความบกพร่องของอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือสิ่งอื่นใดที่มีผลกระทบต่อการใช้บริการ และให้บริการ และในกรณีที่มีการระงับบริการประเภทที่มีค่าบริการ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการไม่คืนค่าบริการสำหรับระยะเวลาที่ระงับบริการดังกล่าว และถือว่าผู้ให้บริการไม่มีความรับผิดในการระงับบริการดังกล่าวไม่ว่าประการใด ผู้ให้บริการ ขอแจ้งให้ทราบและเข้าใจ ดังนี้
  1. ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดจากการใช้บริการ หรือเกิดจากความบกพร่องของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้หากผู้ให้บริการจำเป็นต้องชดใช้ค่าเสียหาย ผู้ให้บริการจำกัดความรับผิดต่อค่าเสียหายที่แท้จริงที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท หรือตามที่ผู้ให้บริการเห็นสมควร
  2. หากความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่ผู้ใช้บริการกระทำการ หรือจงใจกระทำการ หรือพยายามกระทำการไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม อันจะทำให้ผู้ให้บริการได้รับความเสียหาย ไม่ว่าต่อทรัพย์สิน ชื่อเสียง หรือสิทธิอย่างอื่นอย่างใดผู้ให้บริการมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย หรือฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายได้
  3. ข้อกำหนด ข้อตกลง สัญญา หรือข้อความใดในเงื่อนไขการใช้บริการนี้ตกเป็นโมฆะหรือโมฆียะคู้สัญญาตกลงให้ส่วนที่ไม่ได้เป็นโมฆะหรือโมฆียะมีผลใช้บังคับต่อไป
  4. กรณีที่ข้อความใด ๆ มีความขัดหรือแย้งกันในฉบับภาษาไทยและฉบับแปลภาษาอื่น ๆ ให้ถือตามฉบับภาษาไทยมีผลเหนือฉบับแปลภาษาอื่น ๆ
  5. การกระทำใด ๆ ก็ตามที่มีผลต่อการใช้บริการของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ ให้อยู่ภายใต้การบังคับของกฎหมายไทยเท่านั้น โดยไม่คำนึงสถานที่ตั้งของระบบ ข้อมูล และการใช้งาน รวมถึงกฎหรือบทบัญญัติว่าด้วยการเลือกกฎหมายหรือการขัดกันของกฎหมาย และให้ศาลในราชอาณาจักรไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาชี้ขาดตัดสินข้อพิพาทที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลง เงื่อนไขการใช้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
 21. ผู้ให้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงข้อตกลง เงื่อนไขการใช้บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนด สัญญา และ/หรือสิ่งอื่นใดอันมีลักษณะอย่างเดียวกัน ในการให้บริการได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า โดยปราศจากความรับผิดใด ๆ ต่อคู่สัญญาและบุคคลภายนอก
 22. หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีการระบุน้ำหนักไม่ถูกต้องผู้ให้บริการสามารถเรียกเก็บเงินส่วนต่างจากผู้ใช้บริการภายหลังได้ตามจริง
 23. ผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ของผู้ให้บริการที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว หากผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการหลังมีการเปลี่ยนแปลง